Wedstrijdreglement

7

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement Primus-actie
1. ALGEMEEN
• Deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.
• Elke deelnemer wordt derhalve geacht de inhoud van dit reglement te hebben gelezen, begrepen en zonder enige beperking te hebben aanvaard.
• De wedstrijd wordt georganiseerd door Les Cousins vzw in samenwerking met Primus Haacht
• Deelname aan de wedstrijd is mogelijk na het reageren op de video op Facebook
• Uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd zijn de medewerkers en personeelsleden van het betrokken promotieagentschap of van de organisator.
2. DUUR
• De wedstrijd loopt van 15 augustus 2016 19u tot en met 19 augustus 2016 23u 59.
• Er wordt slechts rekening gehouden met inzendingen die door de organisator ontvangen worden vóór afloop van bovenvermelde wedstrijdperiode.
3. PRIJS
• Voor deze wedstrijd wordt 1 persoon aangeduid als winnaar.
• De winnaar dient een correct getal te reageren én dit als eerste te doen. Bij meerdere correcte antwoorden wint diegene die als eerste het juiste aantal bakken gokte.
• De prijs, een duoticket voor One Festival Haacht, het volledige festival inclusief camping, alsook 5 bakken Primus (24x25cl), worden overgedragen op een onderling af te spreken tijdstip en locatie.
4. DEELNAME
• Deelname kan enkel via het bericht in de Facebook-groep One Festival Haacht en dus niet via gedeelde berichten op een andere locatie op Facebook.
• Om deel te nemen moet de deelnemer raden hoeveel bakken Primus er gebruikt zijn om de ‘ONE’ te bouwen in de video gepost door One Festival Haacht op 15 augustus om 18u. In deze video is ook een ‘5’ gebouwd, maar deze horen niet geteld te worden.
• Deelnemers kunnen per Facebookprofiel slechts eenmaal deelnemen.
• De organisator behoudt zich tevens het recht voor om te allen tijde deelnemers die vals spelen, misbruik maken van de wedstrijd, misleiden of bedriegen, of deelnemers waarvan het vermoeden bestaat dat zij zich schuldig maken aan één van voormelde handelingen of die op enige (andere) wijze (één van de bepalingen van) dit reglement schenden, van deelname uit te sluiten en derhalve de facto van de mogelijkheid tot het winnen van een prijs.
5. CONTACTEREN VAN DE WINNAAR
• De winnaar wordt na afloop van de wedstrijd persoonlijk op de hoogte gebracht door de organisator. Dit gebeurt via een bericht naar het Facebookprofiel waarmee werd deelgenomen aan de wedstrijd. De verdere regeling betreffende administratieve afhandeling en overdracht van de prijs, zal dan ook overeengekomen worden.
• Deelnemers aanvaarden dat zij als winnaar met naam en voornaam, op de websites van de organisator of in andere media kunnen gepubliceerd worden.
• Indien de gegevens van de deelnemer niet correct zijn, of er wordt niet gereageerd op het bericht binnen de vooropgestelde termijn van 2 werkdagen, vervalt het recht van de deelnemer op de prijs.
6. PRIVACY
• De organisator verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998) inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (verder de ‘Privacywet’) integraal na te leven. De Privacywet is toegankelijk via de website http://privacy.fgov.be.
• De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Les Cousins vzw.
7. AANSPRAKELIJKHEID
• Bij overmacht of om het even welke andere omstandigheid buiten haar controle, behoudt de organisator zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan uit te stellen, te wijzigen, in te korten, te verlengen of te beëindigen, alsook om de regels, de prijzen en de informatie met betrekking tot de wedstrijd uit te stellen, in te korten of te annuleren en elke aangekondigde datum uit te stellen. De organisator kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
• Druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische of andere problemen met betrekking tot of naar aanleiding van de wedstrijd, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke schadevergoeding, verplichting of aansprakelijkheid vanwege de organisator, noch kan de organisator aansprakelijk worden gesteld voor een technisch probleem waardoor niet aan de wedstrijd kan worden deelgenomen of voor technische problemen die het continue en ononderbroken verloop van de wedstrijd zouden verhinderen.
8. GESCHILLEN
• Elk geschil dat niet door dit wedstrijdreglement geregeld wordt, zal door de organisator behandeld en beslecht worden en kan in geen geval door de deelnemers betwist worden. Er zullen geen telefoongesprekken gevoerd worden omtrent de wedstrijd of dit reglement.